БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА НА ДИИЗОЦИАНАТИ

Ограничения и обучение за използване и пускане на пазара

Както е известно, диизоцианатите са респираторни и кожни сенсибилизатори от категория 1.
Ограничение 74 от приложение XVII на Регламента REACH, с Регламент 2020/1149 на ЕС, публикуван на 04.08.2020 г., предвижда, че:

- промишлената и професионална употреба на продукти, които съдържат свободни диизоцианати в концентрация ≥ 0,1%, е разрешена само за персонал, който до 24 август 2023 г. е завършил успешно обучението, чиито теми са посочени в самотоограничение. Обучението трябва да се документира и подновява на всеки пет години;

- етикетирането на тези продукти от февруари 2022 г. Съдържа изявлението: „Считано от 24 август 2023 г. Промишлената или професионална употреба е разрешена само след преминаване на подходящо обучение“.
Също така в раздел 2.2 от нашите информационни листове за безопасност е възможно да се провери (със същата формулировка) дали продуктите са предмет на ограничението.

За да продължите със задължителното обучение, Kemichal препоръчва използването на материалите, предоставени на различни езици от производителите на ароматни и алифатни диизоцианати ISOPA и ALIPA на онлайн платформата: https://www.safeusediisocyanates.eu/
Въз основа на вашия бизнес и потенциалната експозиция на вашите работници можете да изберете конкретния уебинар за обучение, който ще завърши с тест за обучение.

В  същото време нашата изследователска лаборатория работи върху интересни алтернативи, които съдържат процент свободни мономери, отговарящ на разпоредбите.

For further details, please contact your sales representative.


Най-добри пожелания
KEMICHAL Srl

 

Запазете и отпечатайте документа

Проверете другите свързани елементи