BEZPIECZNE STOSOWANIE DIIZOCYJANIANÓW

Ograniczenia i szkolenia w zakresie stosowania i wprowadzania do obrotu

Jak wiadomo, diizocyjaniany są środkami uczulającymi drogi oddechowe i skórę kategorii 1.
Zastrzeżenie 74 załącznika XVII rozporządzenia REACH, wraz z rozporządzeniem UE 2020/1149 opublikowanym w dniu 08.04.2020 r., stanowi, że:

- przemysłowe i zawodowe stosowanie produktów zawierających wolne diizocyjaniany w stężeniu ≥ 0,1% jest dozwolone tylko dla personelu, który do dnia 24 Sierpnia 2023 r. pomyślnie ukończył szkolenie, którego tematyka jest zgłoszona w samym Zastrzeżeniu. Szkolenie musi być dokumentowane i odnawiane co pięć lat;

- na etykietach tych produktów od lutego 2022 r. znajduje się stwierdzenie: „Począwszy od 24 sierpnia 2023 r. użycie przemysłowe lub profesjonalne jest dozwolone wyłącznie po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia”.
Również w punkcie 2.2 naszych kart charakterystyki można sprawdzić (w ten sam sposób), czy produkty podlegają ograniczeniom.

Aby kontynuować obowiązkowe szkolenie, Kemichal zaleca korzystanie z materiałów udostępnionych w różnych językach przez producentów aromatycznych i alifatycznych diizocyjanianów ISOPA i ALIPA na platformie internetowej: https://www.safeusediisocyanates.eu/
Na podstawie Waszej aktywności i potencjalnego narażenia Waszych pracowników można wybrać konkretny webinar szkoleniowy, który zakończy się testem wiedzy.

Jednocześnie nasze Laboratorium Badawczo-Rozwojowe pracuje nad odpowiednimi zamiennikami, które zawierają zgodny z przepisami procent wolnych monomerów.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.


Z wyrazami szacunku
KEMICHAL Srl
 

Zapisz i wydrukuj dokument

 

Sprawdź inne powiązane elementy