ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ

Πιστοποιημένη εταιρεία

uni en isoKemichal Srl το 2001 έχει πιστοποιημένο Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο UNI EN ISO 9001.
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, που αναπτύχθηκε σύμφωνα με το UNI EN ISO 9001, έχει ως στόχο την βελτίωση της εταιρικής οργανισμός προσδιορίζει και περιγράφει τις μεθόδους εργασίας της εταιρείας και ελέγχει τεθεί σε εφαρμογή, παρέχει τη δυνατότητα στη δομή, να διαχειρίζονται τους πόρους τους και τις μεθόδους παραγωγής τους, ώστε να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών. Το Σύστημα Ποιότητας είναι πιστοποιημένο από έναν εξειδικευμένο εξωτερικό φορέα με ετήσιο έλεγχο.


uni enKemichal S.r.l. has obtained the UNI EN 13501-1:2019 Fire resistance certification by Giordano Institut (Italy) for acrylic varnish OCV869RF, with calssification B - s1, d0. This certificated transparent system consists of three coats 130 g/mq of transparent acrylic varnish for interior code OCV869RF, catalyzed by 20% with catalyst code C340S. Different gloss degrees are available from 10 to 50 glosses (see technical datasheet).
Kemichal fire-retardant system delays fire propagation efficiently, developing a barrier against fire and reducing combustion and wood carbonization. Beyond his fire resistance features, acrylic varnish OCV869RF give a high aesthetic value to the product.


catas Kemichal S.r.l. έχει πιστοποιηθεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους του κύκλου του νερού, σύμφωνα με το πρότυπο EN 927-2 και τις πρόσθετες απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.
Ο κύκλος του νερού για το εξωτερικό έχει πιστοποιηθεί από CATAS, σήμερα το μεγαλύτερο ιταλικό ινστιτούτο εργαστήριο έρευνας, ανάπτυξης και δοκιμών για την βιομηχανία ξύλου και επίπλων. Η πιστοποίηση προϊόντων περιλαμβάνει περιοδικούς ελέγχους σχετικά με τις διαδικασίες των προϊόντων και παραγωγής και οργάνωσης των επιχειρήσεων από CATAS, ελέγχεται διαρκώς από την εταιρεία και περιοδικές εκτελέσεις των εργαστηριακών δοκιμών για το προϊόν. Αυτό εξασφαλίζει ότι το σύνολο της παραγωγής υπόκειται σε πιστοποίηση χρονικά συνεπή με τους ισχυρισμούς, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βελτίωση των προϊόντων.